Modlitwy św. Franciszka

Koronka franciszkańska

Koronka franciszkańska Siedmiu Radości Najświętszej Maryi Panny

 

Znak krzyża.
Wierzę w Boga.
Ojcze nasz.
3x Zdrowaś Maryjo.
Chwała Ojcu.

 


I Radość - Maryja doświadcza jej w Domku Nazaretańskim, kiedy słyszy słowa pozdrowienia anielskiego oraz zwiastowania, że zostanie z wyboru Bożego dziewiczą matką oczekiwanego Mesjasza.

 

1 x Ojcze nasz, 10 x Zdrowaś Maryjo - odmawiamy po każdej części koronki.

 

II Radość - Maryja przeżywa serdeczną radość, gdy spotyka się ze swoją krewną Elżbietą, która za trzy miesiące urodzi syna, Jana, na którego całe długie życie oczekiwała z tęsknotą, nadzieją i modlitwą.

 

III Radość - doświadcza jej Maryja głęboko i niewymownie, chociaż z daleka od ludzi, w szopie pasterskiej w Betlejem, w nocy, kiedy powiła swoje dzieciątko Jezus, a potem ujrzała aniołów i pasterzy.

 

IV Radość - radość betlejemska jeszcze bardziej się wzmogła, gdy przybyli z daleka, ze Wschodu, mędrcy, którzy oddali pokłon, bo uznali w Dzieciątku Króla oraz złożyli swoje dary.

 

V Radość - tę radość poprzedzają trzy dni zakłopotania i smutku, bo w czasie pielgrzymki Jezus zgubił się w drodze. Wracają z Józefem, a potem ogromna radość, bo odnalazła Go w świątyni Jerozolimskiej. Ujrzała mądrość Syna, który dopiero ma 12 lat, a wyjaśnia uczonym Księgi Święte Ludu Wybranego.

 

VI Radość - podobnie było z tą radością. Ból był ogromny, cierpienie i łzy macierzyńskie, bo Syn został skazany i ukrzyżowany. Ale przyszedł Poranek Wielkanocny - Jezus żyje! Zmartwychwstał! Mówią, że najpierw ukazał się swojej Matce - inny, ale ten sam.

 

VII Radość - tę radość Maryja przeżywa już nie na ziemi, ale w niebie. Tam na wieki będzie ze swoim Synem, ze Bogiem Ojcem, który stworzył Ją Niepokalanie Poczętą oraz z Boskim Oblubieńcem, Duchem Świętym; a nadto w gronie aniołów i zbawionych jako ich Królowa.

 

Na zakończenie dodajemy jeszcze: 2x Zdrowaś Maryjo.

Modlitwa do św. Franciszka

O Święty Franciszku, na Alwerni naznaczony stygmatami,
świat tęskni za tobą jako ikoną Jezusa ukrzyżowanego.

 

Potrzebuje twojego serca otwartego na Boga i na człowieka,
twoich stóp bosych i zranionych, twoich rąk przebitych i błagających.

 

Tęskni za twoim głosem słabym,
lecz silnym mocą Ewangelii.

 

Pomóż, Franciszku, dzisiejszym ludziom rozpoznać zło grzechu
i szukać oczyszczenia z niego w pokucie.

 

Pomóż im uwolnić się od samych struktur grzechu,
które gnębią dzisiejsze społeczeństwo.

 

Rozbudź w świadomości rządzących
potrzebę pokoju w ich krajach i między narodami.

 

Zaszczep w młodych twoją świeżość życia,
zdolną przeciwstawiać się zasadzkom wielorakich kultur śmierci.

 

Urażonym przez podłość wszelkiego rodzaju,
udziel, Franciszku, twojej radości z umiejętności przebaczania.

 

Wszystkim ukrzyżowanym przez cierpienie, przez głód i wojnę,
otwórz na nowo bramy nadziei.

 

Amen.

 

Jan Paweł II

Modlitwa franciszkańska

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda;
jedność, tam gdzie panuje rozłam;
prawdę, tam gdzie panuje błąd;
wiarę, tam gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;
światło, tam gdzie panuje mrok;
radość, tam gdzie panuje smutek.

 

Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy,
co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
nie tyle szukać miłości, co kochać;
albowiem dając - otrzymujemy,
wybaczając - zyskujemy przebaczenie,
a umierając,rodzimy się do wiecznego życia.

 

Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego.

 

Amen.

Pozdrowienie Błogosławionej Maryi Dziewicy

1Bądź pozdrowiona, Pani, święta Królowo,
święta Boża Rodzicielko, Maryjo,
która jesteś Dziewicą, uczynioną Kościołem
2i wybraną przez najświętszego Ojca z nieba,
Ciebie On uświęcił z najświętszym, umiłowanym
Synem swoim i Duchem Świętym, Pocieszycielem,
3w Tobie była i jest
wszelka pełnia łaski i wszelkie dobro.
4Bądź pozdrowiona, Pałacu Jego,
Bądź pozdrowiona, Przybytku Jego,
Bądź pozdrowiona, Domu Jego.
5 Bądź pozdrowiona, Szato Jego,
Bądź pozdrowiona, Służebnico Jego,
Bądź pozdrowiona, Matko Jego.
6I wy wszystkie święte cnoty,
które Duch Święty
swą łaską i oświeceniem
wlewa w serca wiernych,
abyście z niewiernych
uczyniły wiernych Bogu.

Pozdrowienie cnót

1Bądź pozdrowiona, Królowo Mądrości, Pan niech cię strzeże z twą siostrą, świętą, czystą Prostotą.
2Pani święte Ubóstwo, Pan niech cię strzeże z twą siostrą, świętą Pokorą.
3Pani święta Miłości, Pan niech cię strzeże z twą siostrą, świętym Posłuszeństwem.
4Wszystkie najświętsze cnoty, niech was strzeże Pan, od którego się wywodzicie i pochodzicie.
5Nie ma w ogóle na całym świecie żadnego człowieka, który mógłby jedną z was posiadać, jeśli wcześniej nie umarłby.
6Kto jedną posiada, a innym nie uchybia, posiada wszystkie.
7I kto jednej uchybia, żadnej nie posiada i wszystkim uchybia (por. Jk 2, 10).
8I każda zawstydza wady i grzechy.
9Święta Mądrość zawstydza szatana i całą jego przewrotność.
10Czysta i święta Prostota zawstydza całą mądrość tego świata (por. 1Kor 2, 6) i mądrość ciała.
11Święte Ubóstwo zawstydza pychę i skąpstwo, i troski tego świata.
12Święta Pokora zawstydza pychę i wszystkich ludzi, którzy są ze świata, podobnie i wszystko co jest ze świata.
13Święta Miłość zawstydza wszystkie pokusy diabelskie i cielesne, i wszelką bojaźń cielesną.
14Święte Posłuszeństwo zawstydza wszelkie ludzkie i cielesne pożądania, 15i utrzymuje ciało w umartwieniu, aby było posłuszne duchowi i aby słuchało swego brata, 16i czyni człowieka poddanym i uległym wszystkim ludziom, 17i nie tylko samym ludziom, lecz także dzikim i okrutnym zwierzętom, 18aby mogły z nim czynić, co zechcą, na ile im Pan z wysoka pozwoli (por. J 19, 11).

Kartka podarowana bratu Leonowi

Uwielbienie Boga Najwyższego

 

1Ty jesteś Święty Pan Bóg jedyny,
który czynisz cuda (por. Ps 76, 15).
Ty jesteś wielki (por. Ps 85, 10),
2Ty jesteś mocny,
Ty jesteś wielki (por. Ps 85, 10),
Ty jesteś najwyższy,
Ty jesteś Królem wszechmogącym,
Ojcze święty (J 17, 11),
Królu nieba i ziemi (por. Mt 11, 25).
3Ty jesteś w Trójcy jedyny
Pan Bóg nad bogami (por. Ps 135, 2),
Ty jesteś dobro, wszelkie dobro, najwyższe dobro,
Pan Bóg żywy i prawdziwy (por. 1 Tes 1, 9).
4Ty jesteś miłością, kochaniem;
Ty jesteś mądrością,
Ty jesteś pokorą,
Ty jesteś cierpliwością (Ps 70, 5),
Ty jesteś pięknością,
Ty jesteś łaskawością;
Ty jesteś bezpieczeństwem,
Ty jesteś ukojeniem,
Ty jesteś radością,
Ty jesteś nadzieją naszą i weselem,
Ty jesteś sprawiedliwością,
Ty jesteś łagodnością,
Ty jesteś w pełni wszelkim bogactwem naszym.
5Ty jesteś pięknością,
Ty jesteś łaskawością,
Ty jesteś opiekunem (Ps 30, 5),
Ty jesteś stróżem i obrońcom naszym;
Ty jesteś mocą (por. Ps 42, 2),
Ty jesteś orzeźwieniem.
6Ty jesteś nadzieją naszą,
Ty jesteś wiarą naszą,
Ty jesteś miłością naszą,
Ty jesteś całą słodyczą naszą,
Ty jesteś wiecznym życiem naszym:
Wielkim i przedziwnym Panem,
Bogiem wszechmogącym, miłosiernym Zbawicielem.

 

Błogosławieństwo dla brata Leona

 

1Niech ci Pan błogosławi i niech cię strzeże;
niech ci ukaże oblicze swoje i zmiłuje się nad tobą.
2Niech zwróci oblicze swoje ku tobie
i niech cię obdarzy pokojem (por. Lb 6, 24-26).
3Pan niech cię błogosławi, bracie Leonie (por. Lb 6, 27b).

Pieśń Słoneczna albo Pochwała stworzeń

1Najwyższy, wszechmogący, dobry Panie,
Twoja jest sława,
chwała i cześć,
i wszelkie błogosławieństwo (por. Ap 4, 9. 11).
2Tobie jednemu, Najwyższy, one przystoją
i żaden człowiek nie jest godny
wymówić Twego Imienia
3Pochwalony bądź, Panie mój,
ze wszystkimi Twymi stworzeniami (por. Tb 8, 7),
szczególnie z panem bratem słońcem,
przez które staje się dzień i nas przez nie oświecasz.
4I ono jest piękne i świecące wielkim blaskiem:
Twoim, Najwyższy jest wyobrażeniem.
5Pochwalony bądź, Panie mój,
przez brata księżyc i gwiazdy (por. Ps 148, 3),
ukształtowałeś je na niebie jasne
i cenne, i piękne.
6Pochwalony bądź, Panie mój,
przez brata wiatr i przez powietrze,
i chmury, i pogodę, i każdy czas,
przez które Twoim stworzeniom dajesz utrzymanie.
7Pochwalony bądź, Panie mój,
przez siostrę wodę (por. Ps 148, 4-5),
która jest bardzo pożyteczna i pokorna,
i cenna, i czysta.
8Pochwalony bądź, Panie mój,
przez brata ogień (por. Dn 3, 66),
którym rozświetlasz noc:
i jest on piękny, i radosny,
i krzepki, i mocny.
9 Pochwalony bądź, Panie mój,
przez siostrę naszą matkę ziemię,
która nas żywi i chowa,
wydaje różne owoce
z barwnymi kwiatami i trawami (por. Ps 103, 13-14).
10Pochwalony bądź, Panie mój,
przez tych, którzy przebaczają dla Twej miłości
i znoszą słabości i prześladowania.
11Błogosławieni ci,
którzy je zniosą w pokoju (por. Mt 5, 10),
ponieważ przez Ciebie, Najwyższy,
będą uwieńczeni.
12Pochwalony bądź, Panie mój,
przez naszą siostrę śmierć cielesną,
której żaden człowiek żywy uniknąć nie może.
13Biada tym,
którzy umierają w grzechach śmiertelnych;
Błogosławieni ci,
których [śmierć] zastanie w Twej najświętszej woli,
albowiem śmierć druga
nie wyrządzi im krzywdy (por. Ap 2, 11; 20, 6).
14Chwalcie i błogosławcie mojego Pana (por. Dn 3, 85),
i dziękujcie Mu, i służcie
z wielką pokorą.

Wykład modlitwy "Ojcze nasz..."

1O Najświętszy Ojcze nasz: Stwórco, Odkupicielu, Pocieszycielu i Zbawicielu nasz.
2Który jesteś w niebie: w aniołach i w świętych. Oświecasz ich, aby Cię poznali, bo Ty, Panie jesteś światłością. Rozpalasz ich, aby Cię kochali, bo Ty, Panie, jesteś miłością. Zamieszkujesz w nich i napełniasz, aby ich uszczęśliwić, bo Ty, Panie, jesteś dobrem najwyższym, wiecznym, od którego pochodzi wszelkie dobro, bez którego nie ma żadnego dobra.
3Święć się Imię Twoje: niech zajaśnieje w nas poznanie Ciebie, abyśmy poznali, jaka jest szerokość Twoich dobrodziejstw, długość Twoich obietnic, wysokość majestatu i głębokość sądów (Ef 3, 18).
4Przyjdź królestwo Twoje: abyś Ty królował w nas przez łaskę i doprowadził nas do Twego królestwa, gdzie będziemy oglądać Cię bez zasłon, miłować doskonale i w radosnym zjednoczeniu cieszyć się Tobą na wieki.
5Bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi: abyśmy Cię kochali z całego serca (por. Łk 10, 27), zawsze o Tobie myśląc; z całej duszy, zawsze za Tobą tęskniąc; całym umysłem, ku Tobie kierując wszystkie nasze intencje, szukając we wszystkim Twojej chwały i ze wszystkich naszych sił, obracając wszystkie nasze siły i władze duszy i ciała na służbę Twej miłości, a nie na co innego; i bliźnich naszych kochajmy jak samych siebie (por. Mt 22, 37. 39), wszystkich pociągając według sił do Twojej miłości, ciesząc się z dobra innych jak z własnego i współczując w nieszczęściu, i nikomu nie dając żadnego zgorszenia (por. 2 Kor 6, 3).
6Chleba naszego powszedniego: umiłowanego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj nam dzisiaj: na pamiątkę i dla zrozumienia, i uczczenia miłości, którą nas darzył, oraz tego, co dla nas powiedział, uczynił i wycierpiał.
7I odpuść nam nasze winy: przez Twoje niewysłowione miłosierdzie, przez moc męki umiłowanego Syna Twego i przez zasługi, i wstawiennictwo Najświętszej Dziewicy i wszystkich wybranych Twoich.
8Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom: a czego nie odpuszczamy w pełni, Ty, Panie, naucz nas w pełni odpuszczać, abyśmy dla Ciebie prawdziwie kochali nieprzyjaciół i modlili się za nich pobożnie do Ciebie, nikomu złem za złe nie oddając (Rz 12, 17), i abyśmy starali się w Tobie wszystkim służyć pomocą.
9I nie wódź nas na pokuszenie: ukryte czy jawne, nagłe czy uporczywe.
10Ale nas zbaw ode złego: przeszłego, obecnego i przyszłego.

Chwała Ojcu itd.

Modlitwy pochwalne odmawiane przy wszystkich godzinach

Zaczynają się modlitwy pochwalne, które zebrał święty Ojciec nasz Franciszek i odmawiał je przy wszystkich godzinach [kanonicznych] dnia i nocy i przed oficjum Błogosławionej Maryi Dziewicy, tak zaczynając Najświętszy Ojcze nasz, który jesteś w niebie itd. oraz Chwała. Następnie należy odmawiać modlitwy pochwalne:

1Święty, święty, święty, Pan Bóg wszechmogący, który jest i który był, i który ma przyjść (por. Ap 4, 8):
I chwalmy, i wywyższajmy Go na wieki (por. Dn 3, 57).
2Godzien jesteś, Panie, Boże nasz otrzymać sławę, chwałę i cześć, i błogosławieństwo (por. Ap 4, 11):
I chwalmy, i wywyższajmy Go na wieki.
3Godzien jest Baranek, który był zabity, otrzymać moc i bóstwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo (Ap 5, 12):
I chwalmy, i wywyższajmy Go na wieki.
4Błogosławmy Ojca i Syna z Duchem Świętym:
I chwalmy, i wywyższajmy Go na wieki.
5Błogosławcie, wszystkie dzieła Pańskie, Panu (Dn 3, 57):
I chwalmy, i wywyższajmy Go na wieki.
6Dajcie chwałę Bogu naszemu wszyscy słudzy Jego i którzy się Boga boicie, mali i wielcy (por. Ap 19, 5):
I chwalmy, i wywyższajmy Go na wieki.
7Niech Go pełnego chwały chwalą niebo i ziemia (por. Ps 68, 35):
I chwalmy, i wywyższajmy Go na wieki.
8I wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i które jest pod ziemią i morze, i co jest w nim (por. Ap 5, 13):
I chwalmy, i wywyższajmy Go na wieki.
9Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu:
I chwalmy, i wywyższajmy Go na wieki.
10Jak była na początku i teraz, i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.
I chwalmy, i wywyższajmy Go na wieki.

 

Modlitwa

 

11Wszechmogący, najświętszy, najwyższy i największy Boże, wszelkie dobro, największe dobro, całe dobro, który sam jesteś dobry (por. Łk 18, 19), Tobie pragniemy oddawać wszelką sławę, wszelką chwałę, wszelką wdzięczność, wszelką cześć, wszelkie błogosławieństwo i wszelkie dobra. Niech się stanie. Niech się stanie.

Amen.

Zachęta do uwielbienia Boga

1Bójcie się Pana i cześć Mu oddajcie (Ap 14, 7).
2Godzien jest Pan otrzymać sławę i cześć (por. Ap 4, 11).
3Wszyscy, którzy boicie się Pana, chwalcie Go (por. Ps 21, 24).
4Bądź pozdrowiona, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą (por. Łk 1, 28).
5Chwalcie Go niebo i ziemia (por. Ps 68, 35).
6Chwalcie, wszystkie rzeki, Pana (por. Dn 3, 78)
7Błogosławcie, synowie Boży, Pana (por. Dn 3, 82).
8Oto dzień, który Pan uczynił; radujmy się w nim i weselmy (por. Ps 117, 24). Alleluja, alleluja, alleluja! Król Izraela (J 12, 13)!
9Wszelki duch niech chwali Pana (Ps 150, 6).
10Chwalcie Pana, bo jest dobry (por. Ps 146, 1); wszyscy, którzy to czytacie, błogosławcie Pana (Ps 102, 21).
11Wszystkie stworzenia, błogosławcie Pana (por. Ps 102,22).
12Wszystkie ptaki powietrzne chwalcie Pana (por. Ps 148, 7. 10; Dn 3, 80).
13Wszyscy słudzy, chwalcie Pana (por. Ps 112, 1).
14Młodzieńcy i panny, chwalcie Pana (por. Ps 148, 12).
15Godzien jest Baranek, który został zabity, odebrać sławę, chwałę i cześć (por. Ap 5, 12).
16Błogosławiona niech będzie święta Trójca i nierozdzielna Jedność.
17Swięty Michale Archaniele, broń nas w walce.

Oficjum o Męce Pańskiej

Zaczynają się psalmy, które zebrał święty Ojciec nasz Franciszek dla uczczenia i upamiętnienia, i uwielbienia Męki Pana. Odmawia się je przy wszystkich godzinach dnia i nocy. Zaczynają się od komplety Wielkiego Piątku, ponieważ tej nocy Pan nasz Jezus Chrystus został pojmany i uwięziony.
I wiadomo, że św. Franciszek odmawiał w ten sposób to oficjum: najpierw odmawiał modlitwę, której nas nauczył Pan i Mistrz: Najświętszy Ojcze nasz itd. z modlitwami pochwalnymi, tzn. Święty, święty, święty, jak się wyżej zawiera. Po modlitwach pochwalnych z oracją zaczynał tę antyfonę: Święta Maryjo. Najpierw odmawiał psalmy o Świętej Maryi, potem inne wybrane przez siebie psalmy, a na zakończenie wszystkich psalmów mówił psalmy o Męce Pańskiej. Po zakończeniu psalmu odmawiał tę antyfonę: Święta Maryjo Dziewico; odmówieniem antyfony kończyło się oficjum.

 

 

Część I: Na święte triduum Wielkiego Tygodnia i na dni w ciągu roku

KOMPLETA

 

Antyfona.

 

1Święta Maryjo, Dziewico, wśród niewiast na świecie nie urodziła się podobna Tobie, 2Córko i Służebnico najwyższego Króla, Ojca niebieskiego, Matko najświętszego Pana naszego Jezusa Chrystusa, Oblubienico Ducha Świętego: módl się za nami wraz ze św. Michałem Archaniołem i wszystkimi mocami nieba, i wszystkimi świętymi do Twego najświętszego, umiłowanego Syna, Pana i Mistrza.

Chwała Ojcu. Jak było...

 

Psalm I

 

1Boże, objawiłem Tobie moje życie * łzy moje położyłeś przed Twoim obliczem (Ps 55, 9).
2Wszyscy nieprzyjaciele moi zło przeciw mnie obmyślali (Ps 40, 8 - R) * i wspólnie odbyli naradę (Ps 70, 10b - G).
3Odpłacili mi złem za was * i nienawiścią za moją miłość (por. Ps 108, 5).
4Zamiast mnie miłować, uwłaczali mi * ja zaś modliłem się (Ps 108, 4).
5Mój Ojcze Święty (J 17, 11), Królu nieba i ziemi, nie odstępuj ode mnie * bo zagraża ucisk i nie ma nikogo, kto by udzielił pomocy (Ps 21, 12 - R).
6Nieprzyjaciele moi zawrócą (R) wstecz * w jakimkolwiek dniu wezwę Ciebie: oto wiem, że jesteś moim Bogiem (Ps 55, 10 - por. R).
7Przyjaciele moi i moi bliscy przybliżyli się i stanęli naprzeciw mnie * moi bliscy z daleka stanęli (por Ps 37, 12 - R).
8Oddaliłeś ode mnie moich znajomych * uznali mnie za wstrętnego dla siebie, jestem jak więzień i wyjść nie mogę (Ps 87, 9 - por. R).
9Ojcze Święty (J 17, 11), nie oddalaj ode mnie Twej pomocy (Ps 21, 20) * Boże mój, pamiętaj o pomocy dla mnie (por. Ps 70, 12).
10Przyjdź mi z pomocą * Panie, Boże zbawienia mego (Ps 37, 23).

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

Antyfona.

 

1Święta Maryjo, Dziewico, wśród niewiast na świecie nie urodziła się podobna Tobie, 2Córko i Służebnico najwyższego Króla, Ojca niebieskiego, Matko najświętszego Pana naszego Jezusa Chrystusa, Oblubienico Ducha Świętego: módl się za nami wraz ze św. Michałem Archaniołem i wszystkimi mocami nieba, i wszystkimi świętymi do Twego najświętszego, umiłowanego Syna, Pana i Mistrza.

Chwała Ojcu. Jak było...

Wiadomo, że tę antyfonę wyżej przytoczoną odmawia się we wszystkich godzinach. Zastępuje ona antyfonę, kapitulum, hymn, werset i orację, zarówno w jutrzni, jak i w innych Godzinach. Każda Godzina składała się tylko z tej antyfony i z odpowiednich psalmów. Na zakończenie oficjum św. Franciszek zawsze odmawiał:

Błogosławmy Panu Bogu żywemu i prawdziwemu (1 Tes 1, 9); oddawajmy Mu zawsze sławę, chwałę, cześć, błogosławieństwo (por. Ap 4, 9) i wszelkie dobra. Amen. Amen. Niech się stanie. Niech się stanie.

 

JUTRZNIA

 

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

 

Psalm II

 

1Panie, Boże zbawienia mego * wołałem we dnie i w nocy przed Tobą.
2Niech dojdzie moja modlitwa przed Twoje oblicze * nakłoń ucha Twego na moją prośbę (Ps 87, 2-3).
3Spójż na moją duszę i uwolnij ją * ze względu na mych nieprzyjaciół wybaw mnie (Ps 68, 19).
4Ponieważ ty odłączyłeś (R) mnie od łona, nadziejo moja od piersi mej matki * Tobie jestem oddany od urodzenia.
5Od łona matki mojej Ty jesteś moim Bogiem * nie odstępuj ode mnie (Ps 21, 10-12a).
6Ty znasz moją hańbę i moje zawstydzenie * i niesławę moją.
7Wszyscy, którzy mnie prześladują, są przed Twoim obliczem * me serce oczekiwało hańby i nędzy.
8I czekałem na kogoś, kto by się ze mną smucił i nie było nikogo * na kogoś, kto by pocieszył i nie znalazłem (Ps 68, 20-21).
9Boże, niegodziwcy powstali przeciw (R) mnie * i zgromadzenie możnych czyhało na me życie i nie zważali na Ciebie (Ps 85, 14).
10Zaliczono mnie między schodzących do grobu * stałem się jak człowiek bez pomocy, wolny wśród umarłych (Ps 87, 5-6a).
11Ty jesteś najświętszym Ojcem moim * Królu mój i Boże mój (Ps 5, 3b; 43, 5a).
12Pośpiesz mi z pomocą * Panie, Boże zbawienia mego (Ps 37, 23).

 

PRYMA

 

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

 

Psalm III

 

1Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną * bo w Tobie ufa dusza moja.
2I w cieniu Twoich skrzydeł będę miał nadzieję * dopóki nie przeminie nieprawość.
3Będę wołał do mego najświętszego Ojca najwyższego * Pana (R), który dobrze mi czyni.
4Posłał z nieba i uwolnił mnie * tych, którzy mnie depczą, wydał na pohańbienie.
5Zesłał Bóg miłosierdzie swoje i prawdę swoją * duszę moją wyrwał (Ps 56, 1-5a) od bardzo mocnych nieprzyjaciół moich i od tych, którzy mnie nienawidzą, ponieważ umocnili się nade mną (por. Ps 17, 18).
6Sidła zastawili na moje nogi * i ugięli moją duszę.
7Wykopali dół przede mną * i wpadli do niego.
8Gotowe serce moje, Boże, gotowe serce moje * zaśpiewam i psalm odmówię.
9Zbudź się, chwało moja, zbudź harfo i cytro * ja obudzę się o świcie.
10Będę Cię chwalił wśród ludów, Panie * i będę Ci mówił psalm wobec narodów.
11Bo miłosierdzie Twoje aż do niebios zostało wywyższone * i aż pod chmury prawda Twoja.
12Wznieś się ponad niebiosa, Boże * a chwała Twoja ponad całą ziemię (Ps 56, 7-12).

Wiadomo, że wyżej przytoczony psalm zawsze odmawia się w prymie.

 

TERCJA

 

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

 

Psalm IV

 

1Zmiłuj się nade mną, Boże, bo podeptał mnie człowiek * cały dzień zwalczał mnie i uciskał.
2Moi nieprzyjaciele przez cały dzień mnie deptali * ponieważ wielu przeciwko mnie walczyło (Ps 55, 2-3).
3Wszyscy nieprzyjaciele moi zło przeciw mnie obmyślali * niegodziwe zamiary przeciwko mnie powzięli (Ps 40, 8b-9a - por. R).
4Ci, którzy strzegli mojej duszy * wspólnie odbyli naradę (Ps 70, 10).
5Wyszli na zewnątrz * i rozmawiali (R) razem (G) (por. Ps 40, 7-8).
6Wszyscy, którzy mnie widzieli, wyśmiewali się ze mnie * mówili ustami i kiwali głową (Ps 21, 8).
7Ja zaś jestem robak, a nie człowiek * pośmiewisko ludzkie i wzgarda pospólstwa (Ps 21, 7).
8Ze względu na nieprzyjaciół stałem się wielkim pośmiewiskiem dla moich bliskich * i postrachem dla moich znajomych (Ps 30, 12).
9Ojcze Święty (J 17, 11), nie oddalaj ode mnie Twej pomocy * wejrzyj ku mojej obronie (por. Ps 21, 20).
10Pośpiesz mi z pomocą * Panie Boże zbawienia mego (Ps 37, 23).

 

SEKSTA

 

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

 

Psalm V

 

1Głosem moim wołałem do Pana * głosem moim błagałem Pana.
2 Wylewam przed Jego obliczem moją modlitwę * i moje utrapienie Jemu wyznaję.
3Gdy duch mój ze mnie uchodził * Ty znałeś ścieżki moje.
4Na drodze, którą chodziłem * pyszni ukryli na mnie sidło (por. R).
5Rozglądałem się w prawą stronę i widziałem * i nie było nikogo, kto by mnie poznał.
6Straciłem możność ucieczki * i nie ma nikogo, kto ratowałby moje życie (Ps 141, 2 5).
7Bo dla Ciebie znosiłem hańbę * zawstydzenie okryło moją twarz.
8Stałem się obcy dla moich braci * i cudzoziemcem dla synów mej matki.
9Ojcze Święty (J 17, 11), żarliwość o dom Twój pożera mnie * i zniewagi urągających Tobie spadły na mnie (por. Ps 68, 8-10).
10Z radością przeciw mnie zbiegli się * nagromadzili na mnie kary, a ja nie wiedziałem (Ps 34, 15).
11Liczniejsi są nad włosy mej głowy ci * którzy nienawidzą mnie bez powodu.
12Umocnili się nieprzyjaciele moi, którzy mnie niesprawiedliwie prześladowali * oddawałem to, czego nie zrabowałem (Ps 68, 5).
13Powstali niegodziwi świadkowie * pytali mnie o to, czego nie wiedzieli (Ps 34, 11).
14Oddawali mi złem za dobro (Ps 34, 12) i uwłaczali mi * ponieważ postępowałem dobrze (Ps 37, 21).
15Ty jesteś najświętszym Ojcem moim * Królu mój i Boże mój (Ps 5, 3b; 43, 5a).
16Pośpiesz mi z pomocą * Panie Boże zbawienia mego (Ps 37, 23).

 

NONA

 

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

 

Psalm VI

 

1O, wy wszyscy, którzy przechodzicie drogą * zwróćcie uwagę i zobaczcie, czy jest boleść, jak boleść moja (Lm 1, 12).
2Bo otoczyła mnie sfora psów * obległa mnie gromada złoczyńców (Ps 21, 17).
3Oni zaś zastanawiali się i przyglądali mi się * podzielili między siebie moje szaty i rzucili los o moją suknię (Ps 21, 18b-19).
4Przebili moje ręce i moje stopy * policzyli wszystkie moje kości (Ps 21, 17c-18a -R).
5Otworzyli na mnie swoje usta * jak lew, który porywa i ryczy (Ps 21, 14).
6Zostałem jak woda wylany * i rozsypały się wszystkie moje kości (Ps 21, 15a-b).
7I serce moje stało się podobne do wosku topniejącego * we wnętrzu moim (Ps 21, 15c - R)
8Moc moja wyschła jak skorupa * a język mój przywarł do podniebienia mego (Ps 21, 16a-b).
9I dali mi żółć na pokarm * i w moim pragnieniu napoili mnie octem (Ps 68, 22).
10I w proch śmierci mnie strącili (por. Ps 21, 16c) * i nad miarę powiększyli ból ran moich (Ps 68, 27b).
11Zasnąłem i powstałem (Ps 3, 6 - R) * i Ojciec mój najświętszy przyjął mnie z chwałą (por. Ps 72, 24c).
12Ojcze Święty (J 17, 11), ująłeś moją prawą rękę i według Twej woli wyprowadziłeś mnie * przyjąłeś mnie z chwałą (Ps 72, 24 - R).
13Cóż bowiem mam w niebie * i czego chciałem od Ciebie na ziemi? (por. Ps 72, 25).
14Zobaczcie, zobaczcie, że ja jestem Bogiem, mówi Pan * wywyższę się wśród narodów i wywyższę się na ziemi (por. Ps 45, 11).
15Błogosławiony Pan Bóg Izraela (Ps 71, 18a; Łk 1, 68a), który odkupił dusze swoich sług swoją własną krwią najświętszą * i nie opuści nikogo,
kto w Nim ufność pokłada (por. Ps 33, 23 - R).
16I wiemy, że przyszedł * że przyjdzie sądzić sprawiedliwość (por. Ps 95, 13a-b - R).

 

NIESZPORY

 

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

 

Psalm VII

 

1Wszystkie narody klaszczcie w dłonie * chwalcie Boga radosnym głosem.
2Bo Pan wysoki * straszliwy, Król wielki nad całą ziemią (Ps 46, 2-3).
3Bo najświętszy Ojciec z nieba, Król nasz, przed wiekami * posłał z wysoka swego umiłowanego Syna i dokonał zbawienia na ziemi (por. Ps 73, 12).
4Niech weselą się niebiosa i raduje ziemia, niech poruszy się morze i to, co je napełnia * będą cieszyć się pola i wszystko, co na nich się znajduje (Ps 95, 11-12a).
5Śpiewajcie Mu pieśń nową * śpiewaj Panu, cała ziemio (Ps 95,1).
6Bo Pan jest wielki i godzien wielkiej chwały * straszliwy ponad wszystkich bogów (Ps 95, 4).
7Oddajcie Panu, plemiona narodów, oddajcie Panu chwałę i cześć * oddajcie Panu chwałę Jego imienia (Ps 95, 7-8a)..
8Składajcie ciała wasze w ofierze i dźwigajcie Jego święty krzyż * i zachowujcie aż do końca Jego najświętsze przykazania (por. Łk 14, 27; 1 P 2, 21).
9Niech całą ziemia zadrży przed Jego obliczem * powiedzcie wśród narodów, że Pan zakrólował z drzewa (por. Ps 95, 9b-10a - G/R)

Dotąd odmawia się codziennie od Wielkiego Piątku do święta Wniebowstąpienia. W święto zaś Wniebowstąpienia dodaje się następujące wersety:

10I wstąpił do nieba, i siedzi po prawicy najświętszego Ojca w niebie (por. Skład Apostolski); bądź wywyższony, Boże, ponad niebiosa * a chwała Twoja ponad całą ziemię (Ps 56, 6).
11I wiemy, że przyszedł, że przyjdzie sądzić sprawiedliwość (por. Ps 95, 13a-b - R).

Wiadomo, że od Wniebowstąpienia do Adwentu w taki sam sposób odmawia się codziennie ten psalm, mianowicie: Wszystkie narody ze wspomnianymi wyżej wersetami, mówiąc Chwała Ojcu, tam gdzie kończy się psalm, mianowicie: że przyjdzie sądzić sprawiedliwość.

Wiadomo, że wymienione wyżej psalmy odmawia się od Wielkiego Piątku do Niedzieli Zmartwychwstania. Odmawia się je również w ten sposób od oktawy Zesłania Ducha Świętego do Adwentu i od oktawy Objawienia Pańskiego do Niedzieli Zmartwychwstania z wyjątkiem niedziel i głównych świąt, w które się nie odmawia; w inne zaś dni odmawia się codziennie.

 

 

Część II: W okresie Wielkanocnym

 

Kompleta

W Wielką Sobotę Wieczorem

 

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

 

Psalm VIII

 

1Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu * Panie, pospiesz mi na pomoc.
2Niech się zawstydzą i zmieszają ci * którzy czyhają na moje życie.
3Niech zawrócą wstecz i zarumienią się ze wstydu * którzy mi źle życzą.
4Niech natychmiast zawrócą zawstydzeni ci * którzy mi mówią: "dobrze ci tak, dobrze ci tak".
5Niech się radują i cieszą w Tobie wszyscy, którzy Cię szukają * i ci, którzy kochają Twoje zbawienie, niech mówią zawsze: Pan niech będzie uwielbiony.
6Ja zaś jestem biedny i ubogi * Boże wspomóż mnie.
7Ty jesteś wspomożycielem moim i wybawcą moim * Panie, nie zwlekaj (Ps 69, 2-6).

 

JUTRZNIA

Niedzieli Zmartwychwstania

 

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

 

Psalm IX

 

1Śpiewajcie Panu pieśń nową * bo cuda uczynił.
2Poświęcił swego umiłowanego Syna prawicą swoją * i świętym swoim ramieniem.
3Pan oznajmił swoje zbawienie * swoją sprawiedliwość objawił w obliczu narodów (por. Ps 97, 1-2).
4W owym dniu zesłał Pan miłosierdzie swoje * a nocą pieśń jego (por. Ps 41, 9a-b).
5Oto jest dzień, który Pan uczynił * radujmy się w nim i weselmy (Ps 117, 24).
6Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana * Bóg jest Panem i zajaśniał nam (Ps 117, 26a-27a).
7Niech weselą się niebiosa i raduje ziemia, niech poruszy się morze i to, co je napełnia * będą cieszyć się pola i wszystko, co na nich się znajduje (Ps 95, 11-12a).
8Oddajcie Panu plemiona narodów, oddajcie Panu chwałę i cześć * oddajcie Panu chwałę Jego imienia (Ps 95, 7-8a).

Dotąd odmawia się od niedzieli Zmartwychwstania do święta Wniebowstąpienia codziennie, we wszystkich godzinach z wyjątkiem nieszporów, komplety i prymy. W nocy Wniebowstąpienia dodaje się następujące wersety:

9Królestwa ziemskie, śpiewajcie Bogu * grajcie na cytrze Panu.
10Grajcie na cytrze Bogu, który wstępuje na niebiosa * ku wschodowi.
11Oto nada głosowi swemu mocne brzmienie, dajcie chwałę Bogu, który jest nad Izraelem * wspaniałość Jego i moc wśród obłoków.
12Przedziwny Bóg w świętych swoich * Bóg Izraela sam da moc i potęgę swemu ludowi, błogosławiony Bóg (Ps 67, 33-36). Chwałą Ojcu.

I wiadomo, że ten psalm z podanymi wyżej wersetami odmawia się co dzień od Wniebowstąpienia do oktawy Zesłania Ducha Świętego: na jutrznię, tercję, sekstę i nonę. Chwała Ojcu dodaje się po błogosławiony Bóg, a nie w innym miejscu.

Także wiadomo, że w ten sposób odmawia się tylko jutrznię w niedzielę i główne święta od oktawy Zesłania Ducha Świętego do Adwentu i od oktawy Objawienia Pańskiego do Czwartku Wieczerzy Pańskiej, bo tego dnia Pan spożywał Paschę ze swymi uczniami; można też na jutrznię lub na nieszpory odmawiać inny psalm, mianowicie: Będę wysławiał Cię, Panie, itd. (Ps 29) jak jest w psałterzu; i to od niedzieli Zmartwychwstania do święta Wniebowstąpienia, a nie później.

 

PRYMA

 

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

 

Psalm: Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną - jak wyżej Ps III.

 

TERCJA, SEKSTA I NONA

 

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

 

Psalm: Śpiewajcie - jak wyżej Ps IX.

 

NIESZPORY

 

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

 

Psalm: Wszystkie narody - jak wyżej Ps VII.

 

 

Część III: Na niedziele i główne święta

 

Zaczynają się inne psalmy, które zebrał również św. Ojciec nasz Franciszek. Odmawia się je zamiast poprzednich psalmów o Męce Pańskiej w niedziele i główne święta od oktawy Zesłania Ducha Świętego do Adwentu i od oktawy Objawienia Pańskiego do Czwartku Wieczerzy Pańskiej; należy uważać, aby odmawiać je w tym dniu, ponieważ jest to Pascha Pańska.

 

KOMPLETA

 

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

 

Psalm: Boże, wejrzyj - jak było w psałterzu Ps VIII.

 

JUTRZNIA

 

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

 

Psalm: Śpiewajcie - jak wyżej Ps IX.

 

PRYMA

 

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

 

Psalm: Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną - jak wyżej [Ps III].

 

TERCJA

 

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

 

Psalm X

 

1Radośnie wykrzykuj Bogu cała ziemio, mówcie psalm imieniu Jego * dajcie cześć Jego chwale.
2Mówcie Bogu: jak przejmujące grozą są dzieła twoje, Panie * nieprzyjaciele Twoi będą Ci schlebiać ze względu na wielką moc Twoją.
3Niech wielbi Cię cała ziemia i gra Ci na cytrze * psalm niech mówi Twemu imieniu (Ps 65, 1-4).
4Wszyscy, którzy boicie się Boga, przyjdźcie, słuchajcie, a opowiem * jak wielkie rzeczy uczynił mej duszy.
5Do Niego wołałem moimi ustami * i z radością wysławiałem moim językiem (Ps 65, 16-17 - R).
6I wysłuchał głosu mego ze swego świętego przybytku * a moje wołanie przed Jego obliczem (Ps 17, 7c-d).
7Błogosławcie narody Pana naszego * i rozgłaszajcie Jego chwałę (Ps 65, 8).
8 I będą błogosławione w Nim wszystkie pokolenia ziemi * wszystkie narody będą Go wysławiać.
9 Błogosławiony Pan Bóg Izraela * który sam działa wielkie cuda (R).
10 I na wieki błogosławione imię Jego majestatu * i całą ziemię napełni Jego majestat; niech się stanie, niech się stanie (Ps 71, 17c-19).

 

SEKSTA

 

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

 

Psalm XI

 

1Niech wysłucha cię Pan w dniu utrapienia * imię Boga Jakuba niech cię otoczy opieką.
2Niech ześle ci pomoc ze świętego [miejsca] * i ze Syjonu niech cię strzeże.
3Niech pamięta o wszystkich twych ofiarach * a twoja ofiara całopalenia niech będzie tłusta.
4Niech ci udzieli według twego serca * i każdy twój zamiar utwierdzi.
5Będziemy się cieszyć z twego ocalenia * i doznamy wywyższenia w imieniu Pana Boga naszego (Ps 19, 6 - R).
6Niech Pan spełni wszystkie twoje prośby, * teraz poznałem, że (Ps 19, 2-7) Pan posłał Jezusa Chrystusa swego Syna * i będzie sądził ludy w sprawiedliwości (Ps 9, 9b).
7I stał się Pan ucieczką dla ubogich, wspomożycielem w odpowiednim czasie, w utrapieniu * i niech mają w Tobie nadzieję ci, którzy poznali Twe imię (Ps 9, 10-11a - R).
8Błogosławiony Pan, Bóg mój (Ps 143, 1b), bo stał się obrońcą moim i ucieczką moją * w dniu mego utrapienia.
9Będę Ci grał na cytrze, Wspomożycielu mój, bo Bóg moim obrońcą * Bogiem moim, miłosierdziem moim (por. Ps 58, 17c-18).

 

NONA

 

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

 

Psalm XII

 

1W Tobie, Panie, położyłem nadzieję, nie będę zawstydzony na wieki * w sprawiedliwości Twojej uwolnij mnie i wyrwij mnie.
2Nakłoń ku mnie Twego ucha * i zbaw mnie.
3Bądź dla mnie Bogiem obrońcą i miejscem warownym * abyś mnie zbawił (Ps 70, 1b-3b).
4Ponieważ Ty jesteś otuchą moją, Panie * Panie, nadziejo moja od młodości mojej.
5W tobie zostałem utwierdzony od poczęcia, od łona matki mojej Ty jesteś moim obrońcą * w Tobie zawsze śpiewam (Ps 70, 5-6).
6Niech usta moje napełnią się czcią, abym śpiewał chwałę Twoją * przez cały dzień wielkość Twoją (Ps 70, 8).
7Wysłuchaj mnie, Panie, bo łaskawe jest Twoje miłosierdzie * spójrz na mnie poprzez wielkość zmiłowań Twoich.
8I nie odwracaj Twego oblicza od sługi Twojego * bo jestem w utrapieniu, wysłuchaj mnie szybko (Ps 68, 17-18).
9Błogosławiony Pan, mój Bóg (Ps 143, 1b), bo stał się obrońcom moim i ucieczką moją * w dniu mego utrapienia.
10Będę Ci grał na cytrze, Wspomożycielu mój, bo Bóg moim obrońcą * Bogiem moim, miłosierdziem moim (por. Ps 58 17c-18).

 

NIESZPORY

 

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

 

Psalm: Wszystkie narody - jak wyżej Ps VII.

 

 

Część IV: W czasie Adwentu

 

Zaczynają się inne psalmy, zebrane również przez św. Ojca naszego Franciszka. Odmawia się je zamiast poprzednich psalmów o Męce Pańskiej od Adwentu do wigilii Bożego Narodzenia, a nie później.

 

KOMPLETA

 

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

 

Psalm XIII

 

1Dokądże, Panie, będziesz o mnie zapominał? * Dokądże będziesz odwracał oblicze Twoje ode mnie?
2Jak długo będę chował zamiary w mej duszy * boleść w sercu moim przez dzień?
3Dokądże mój nieprzyjaciel będzie wynosił się nade mnie? * Spójrz i wysłuchaj mnie, Panie, Boże mój.
4Oświeć moje oczy, bym kiedy nie zasnął w śmierci * by nieprzyjaciel mój kiedy nie powiedział: Przemogłem go.
5Ci, którzy mnie uciskają, będą się radować, jeśli się zachwieję * lecz ja zaufałem Twemu miłosierdziu.
6Moje serce rozraduje się w Twoim zbawieniu; będę śpiewał Panu, który mnie dobrem obdarzył * i będę grał na cytrze imienia Najwyższego Pana (Ps 12, 1-6).

 

JUTRZNIA

 

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

 

Psalm XIV

 

1Będę Cię wysławiał, Panie, Ojcze najświętszy, Królu nieba i ziemi * ponieważ mnie pocieszyłeś.
2Ty jesteś Bogiem, Zbawicielem moim * będę działał z ufnością i nie ulęknę się (por. Iz 12, 1-2b).
3Pan moją mocą i chwałą moją 8 i stał się moim zbawieniem (Wj 15, 2a-b; Iz 12, 2c-d).
4Prawica twoja, Panie, wsławiła się mocą, prawica Twoja, Panie, poraziła nieprzyjaciela * i potęgą twojej chwały powaliłeś przeciwników moich (por. Wj 15, 6-7a).
5Niech zobaczą ubodzy i niech się radują * szukajcie Boga, a będzie żyła wasza dusza (Ps 68, 33).
6Niech Go sławią niebo i ziemia * morze i wszystko, co w nich się porusza.
7Bo Bóg zbawi Syjon * i zostaną odbudowane miasta Judy (R).
8I zamieszkają tam * i wezmą je w dziedzictwo.
9I posiądzie je potomstwo sług Jego * i miłujący Jego imię w nich zamieszkają (Ps 68, 35-37).

 

PRYMA

 

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

 

Psalm: Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną - jak wyżej Ps III.

 

TERCJA

 

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

 

Psalm: Radośnie wykrzykuj Bogu - jak wyżej Ps X.

 

SEKSTA

 

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

 

Psalm: Niech wysłucha cię - jak wyżej Ps XI.

 

NONA

 

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

 

Psalm: W Tobie, Panie, położyłem nadzieję - jak wyżej Ps XII.

 

NIESZPORY

 

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

 

Psalm: Wszystkie narody - jak wyżej Ps VII.

 

Wiadomo także, że nie odmawia się całego psalmu, lecz tylko do wersetu: Niech cała ziemia zadrży przed Jego obliczem. Należy pamiętać, by odmówić cały werset: Składajcie ciała wasze. Po tym wersecie mówi się: Chwała Ojcu i w ten sposób odmawia się nieszpory codziennie od Adwentu do wigilii Bożego Narodzenia.

 

 

Część V: W okresie Bożego Narodzenia do oktawy Objawienia Pańskiego

 

NIESZPORY

na Boże Narodzenie

 

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

 

Psalm XV

 

1Wysławiajcie Boga, wspomożyciela naszego (Ps 80, 2a) * wykrzykujcie radosnym głosem Panu Bogu żywemu i prawdziwemu (por. Ps 46, 2b).
2Bo Pan wysoki * straszliwy, Król wielki nad całą ziemią (Ps 46, 3).
3Bo najświętszy Ojciec z nieba, Król nasz, przed wiekami (Ps 73, 12a) posłał z wysoka swego umiłowanego Syna * który narodził się z błogosławionej Dziewicy, świętej Maryi.
4On zwrócił się do mnie: "Ty jesteś moim Ojcem" * a ja go uznam za pierworodnego, wywyższonego ponad królów ziemi (por. Ps 88, 27a. 28).
5W owym dniu zesłał pan miłosierdzie swoje * a nocą pieśń Jego (por. Ps 41, 9a-b).
6Oto dzień, który Pan uczynił * radujmy się w nim i weselmy (Ps 117, 24).
7Ponieważ najświętsze, umiłowane Dziecię zostało nam dane i narodziło się dla nas (por. Iz 9, 6) w drodze i położone zostało w żłobie * bo nie miało miejsca w gospodzie (por. Łk 2, 7).
8Chwała na wysokościach Panu Bogu * a na ziemi pokój ludziom dobrej woli (por. Łk 2, 14).
9Niech weselą się niebiosa i raduje ziemia, niech poruszy się morze i to, co je napełnia * będą cieszyć się pola i wszystko, co na nich się znajduje (Ps 95, 11-12a).
10Śpiewajcie Mu pieśń nową * śpiewaj Panu, ziemio cała (Ps 95, 1).
11Bo Pan jest wielki i godny wielkiej chwały * straszliwy ponad wszystkich bogów (Ps 95, 4).
12Oddajcie Panu, plemiona narodów, oddajcie Panu chwałę i cześć * oddajcie Panu chwałę Jego imienia (Ps 95, 7-8a).
13Składajcie ciała wasze w ofierze i dźwigajcie Jego święty krzyż * i zachowujcie aż do końca Jego najświętsze przykazania (por. Łk 14, 27; 1 P 2, 21).

 

Wiadomo, że ten psalm odmawia się we wszystkich Godzinach od Bożego Narodzenia do oktawy Objawienia Pańskiego. Jeśli ktoś chciałby odmawiać to Oficjum św. Franciszka, odmawia się je w ten sposób: na początku mówi się Ojcze nasz z modlitwami pochwalnymi: Święty, Święty, Święty. Po skończeniu modlitw pochwalnych z oracją zaczyna się antyfonę, jak wyżej: Święta Maryjo z psalmem przeznaczonym dla każdej Godziny dnia i nocy. I należy je odmawiać z wielkim uszanowaniem.

Modlitwa odmówiona przed krucyfiksem w kościele św. Damiana

Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie, abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo.

Nowenna do św. Franciszka

Modlitwa wstępna na każdy dzień

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty przez Jednorodzonego Syna swego oświeciłeś nasze dusze światłem Ewangelii i wprowadziłeś na drogę życia; daj nam przez zasługi naszego świętego ojca Franciszka, najdoskonalszego naśladowcy i miłośnika Jezusa Chrystusa, abyśmy, przygotowując się do uroczystości tego świętego Patriarchy, przejęli się głęboko duchem ewangelicznym,a przez to zasłużyli na wysłuchanie naszych próśb, które pokornie składamy u stóp Twego Majestatu.

 

Modlitwa za zakończenie każdego dnia nowenny

Panie Jezu Chryste, Ty ukazałeś znamiona swej Męki w ciele świętego ojca Franciszka, aby oziębły świat na nowo zapalić do miłości. Wspomóż nas, abyśmy wytrwale niosąc krzyż, naśladowali Ciebie, a przez to zasłużyli na miano prawdziwych Twoich uczniów. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Dzień 1. - 25 września


Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: "Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie."
Błagamy Cię, udziel nam męstwa i wielkoduszności, z jakimi nasz święty ojciec Franciszek porzucił światowe życie i wszedł na drogę ewangelicznej doskonałości, abyśmy uznali nasze błędy, ze szczerą skruchą czynili za nie pokutę i z mężnym sercem rozpoczęli nowe życie, Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Dzień 2. - 26 września

 

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: ":Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie."

Daj nam to wspaniałe umiłowanie ubóstwa, którym święty Franciszek wsławił się w Twoim Kościele, abyśmy całym sercem szukali jedynie królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, wierząc, że wszystko inne będzie nam dodane. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Dzień 3. - 27 września

 

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: "Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom."

Daj nam tę pokorę umysłu i serca, jaką jaśniał nasz Seraficki Ojciec, abyśmy zostali zaliczeni do tych prostych ludzi, którym Bóg objawia swe prawdy i udziela łaski. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Dzień 4. - 28 września

 

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: "Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego."

Daj nam tę słodycz i prostotę, którymi święty Franciszek podbijał świat, abyśmy i my stawszy się wszystkim dla wszystkich, pociągali ich do Boga. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Dzień 5. - 29 września

 

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: "Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje."

Daj nam, abyśmy wpatrzeni we wzór świętego ojca Franciszka, naznaczonego stygmatami Twej Męki, chętnie dźwigali swój codzienny krzyż i dostąpili owoców Twej znawczej Męki. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Dzień 6. - 30 września

 

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: "Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują."

Daj nam tę łaskę, abyśmy naśladowali świętego ojca Franciszka, obejmującego miłością nawet największych grzeszników, i nie mieli nigdy w sercu niechęci do nikogo, lecz wszystkich miłowali uczynkiem i prawdą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Dzień 7. - 1 października 

 

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.”

Daj nam, abyśmy pokój i dobro, które święty ojciec Franciszek głosił skłóconemu światu, zawsze zachowywali w naszych sercach i przekazywali naszym bliźnim, i w ten sposób zasłużyli na miano prawdziwych dzieci Bożych. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Dzień 8. - 2 października

 

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.”

Natchnij nas pokorną wytrwałością w modlitwie, abyśmy na wzór świętego ojca Franciszka w naszych potrzebach uciekali się najpierw do Boga i osiągnęli zbawienny skutek naszych modlitw. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Dzień 9. - 3 października

 

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przebywać.”

Użycz nam tej seraficznej miłości, jaką pałało serce świętego Franciszka, abyśmy przez żarliwość uczuć i doskonałość uczynków mogli dojść do zjednoczenia z Bogiem już tu, na ziemi, a potem w niebie złączyć się z Nim na zawsze. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.