Modlitwy św. Klary

Nowenna do św. Klary

Wprowadzenie

 

Święta Klaro, Ty byłaś pierwszą naśladowczynią świętego Franciszka, który całym sercem umiłował Chrystusa. Tak jak on przylgnęłaś do Chrystusa ubogiego i ukrzyżowanego. Nic i nikt, i nigdy nie rozdzielił tego wspaniałego zjednoczenia, tej gorącej miłości. Ciałem byłaś pielgrzymem na tej ziemi, lecz duchem zamieszkiwałaś już w niebiosach. Twym udziałem były wszystkie jaśniejące cnoty, a najbardziej ze wszystkich - miłość. Ze względu na nie jaśniejesz na niebie i na ziemi. Oczywiście nie świecisz własnym światłem, lecz przez Ciebie promieniuje samo światło Boga. To światło było strzeżone w zamkniętym klasztorze, lecz tajemniczo promieniowało na cały świat. Uproś nam tę łaskę, abyśmy - tak jak Ty - umiłowali Chrystusa, który dla nas urodził się ubogim, żył w ubóstwie i umarł nagi na krzyżu, abyśmy byli zwierciadłem, które odbija Boże światło dla wszystkich ludzi na świecie.

 

Modlitwa wstępna na każdy dzień nowenny

 

Wszechmogący, wieczny Boże, Ojcze Światłości, od Ciebie pochodzi wszelkie dobro i wszelki dar doskonały. Błagamy Cię, abyśmy za przykładem świętego Ojca naszego Franciszka i świętej Klary całym sercem umiłowali Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego aż do śmierci. Ty, który pozwoliłeś nam rozpocząć dobre dzieło, spraw, abyśmy każdego dnia wzrastali w Twej miłości i dostąpili łaski zjednoczenia z Tobą w szczęśliwej wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

MODLITWY NA POSZCZEGÓLNE DNI NOWENNY

 

Dzień 1 - 2 sierpnia

 

Święta Klaro, Twoje serce od najwcześniejszej młodości płonęło gorącą miłością Boga i żarliwym pragnieniem oddania się Jemu. Uproś nam, abyśmy szukali i miłowali to, co jest w niebie i tak doszli do posiadania Boga w Trójcy Jedynego, któremu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

 

Dzień 2 - 3 sierpnia

 

Święta Klaro, Ty tak wielkodusznie porzuciłaś bogactwa i rozkosze domu rodzicielskiego, aby poślubić Chrystusa ubogiego. Naucz nas nie przywiązywać się do bogactw i przyjemności tego świata. Niech, za Twoim przykładem, przez dobre uczynki gromadzimy sobie skarby w niebie. Amen.

 

Dzień 3 - 4 sierpnia

 

Święta Klaro, Ty mimo anielskiej niewinności oddawałaś się ostrej pokucie. Uproś nam ducha pokuty, abyśmy przejęci prawdziwym żalem za grzechy zadośćuczynili za nie Bogu i w ten sposób uzyskali Jego łaskę i zbawienie. Amen.

 

Dzień 4 - 5 sierpnia

 

Święta Klaro, najwierniejsza córko i uczennico pokornego Franciszka z Asyżu, pociągnij nas swym przykładem na ścieżki pokory, abyśmy poznawszy własną nicość oraz wielkość Boga, umieli pomniejszać się, aby wzrastał w nas Chrystus, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

Dzień 5 - 6 sierpnia

 

Święta Klaro, Ty gorąco miłowałaś i wiernie naśladowałaś Chrystusa Ukrzyżowanego. Otwórz przed nami księgę krzyża, abyśmy uczyli się z niej, jak znosić nasze cierpienia i miłować Tego, który za nas cierpiał aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Amen.

 

Dzień 6 - 7 sierpnia

 

Święta Klaro, Twoja niezachwiana ufność przynaglała Serce Boże do czynienia przez Ciebie cudów. Uproś nam dar dziecięcej ufności, abyśmy powierzając się we wszystkich trudnościach Bożej Opatrzności, zawsze doznawali Jej pomocy. Amen.

 

Dzień 7 - 8 sierpnia

 

Święta Klaro, Twoje życie było jednym wielkim aktem uwielbienia Boga. Uproś nam łaskę nieustannej modlitwy, aby wszystkie nasze myśli, słowa i uczynki były zwrócone ku Niemu i zjednywały nam i całemu światu Jego błogosławieństwo. Amen.

 

Dzień 8 - 9 sierpnia

 

Święta Klaro, Ty tak dobrze rozumiałaś i wiernie pełniłaś ewangeliczną miłość bliźniego. Naucz nas prawdziwej miłości naszych bliźnich, abyśmy mogli być nazwani dziećmi naszego Ojca w niebie. Amen.

 

Dzień 9 - 10 sierpnia

 

Święta Klaro, mimo zupełnego oderwania się od świata żarliwie modliłaś się za niego i pragnęłaś zbawienia wszystkich. Uproś nam podobną gorliwość, abyśmy w miarę naszych sił i możliwości szerzyli królestwo Chrystusa na ziemi i zasłużyli na koronę chwały w niebie. Amen.

 

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

 

Boże, Źródło światła i miłości, Ty ubogaciłeś świętą Klarę tak licznymi cnotami, że zajaśniała wspaniale na firmamencie Kościoła; prosimy, niech nas olśni blask jej cnót, a jej wstawiennictwo niech nam pomoże wzrastać w miłości Chrystusa za wzorem świętego Ojca naszego Franciszka. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Antyfona do świętej Klary

 

Młody Minorytów szczepie, Siostro czystych aniołów, miłością rozżarzona, ubóstwem rozradowana, łaską ubogacona, Oblubienico Chrystusa, Klaro, dziewico Bogu i nam droga. Matko nasza najlepsza w smutkach i kłopotach. Uczniom Twym ubogim bądź łaskawym tchnieniem. Lilio Maryi Najświętszej, Kwiecie na Górze Kalwarii, Ukrzyżowanemu współczująca, Czaro, co woń wylewasz przed Najświętszym Sakramentem. Chwała niech będzie Ojcu, który cię stworzył, Synowi, który cię odkupił i Najwyższemu Duchowi Świętemu. Amen.

 

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, - módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święta Matko Klaro,
Przed narodzeniem od Boga światu objawiona,
Światłem świata od Chrystusa nazwana,
W młodości na służbę Bożą wybrana,
Lilio anielskiej czystości,
Klejnocie Jezusa i Maryi,
Chwalebna wzgardzicielko świata,
Mężna zwyciężycielko ciała,
Odważna pogromicielko złych duchów,
W wierze niewzruszona,
W nadziei ugruntowana,
Miłością seraficką pałająca,
Świątobliwością na cały świat promienna,
Córko św. Ojca Franciszka najukochańsza,
Naśladowczyni św. Ojca Franciszka najochotniejsza,
Wzorze głębokiej pokory,
Zwierciadło zakonnej doskonałości,
Nadzwyczajna miłośnico ubóstwa,
Ozdobo Serafickiego Zakonu,
W męce i cierpieniach Chrystusowych pogrążona,
Obecnością Jezusa i Maryi uczczona,
Darem proroctwa zaszczycona,
Cudami sławna,
Od Jezusa w opiekę wraz z siostrami przyjęta,
Wielbicielko Przenajświętszego Sakramentu,
Wzgardzicielko bogactw i marności światowych,
Perło posłuszeństwa,
Braci Mniejszych Siostro ukochana,
Matko wielu dziewic zakonnych,
Od najwyższego Biskupa za życia błogosławiona,
Po śmierci do nieba przez aniołów zaniesiona,
Uczestniczko niebieskiej chwały,
Orędowniczko nasza przed Bogiem,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.

 

O najmilsza Klaro, usłysz serdeczne westchnienia nasze,
Okaż nam Swoją miłość.
Klaro, wyjednaj nam pokój,
Klaro niebiańska, módl się za nami.
O Klaro wierna, Matko święta nasza,
Wejrzyj na córki Twoje pomocy żebrzące.
Zwróć serca nasze do umiłowanego Twego, Jezusa Chrystusa,
Zbawcy i Odkupiciela naszego.
Spraw, abyśmy cześć Mu oddając wołały:
Przybądź, o Jezu, pociągnij nas za sobą.
Abyśmy Miłosierdzie Twoje wyśpiewywać mogły,
z świętymi Twymi na wieki wieków.

 

K: Módl się za nami św. Matko Klaro.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się:
Boże, dawco pokoju i źródło miłości, któryś błogosławioną Matkę naszą, Klarę, Oblubienicę Twoją, przedziwną ku bliźnim miłością obdarzyć raczył; spraw prosimy, abyśmy przez Jej zasługi i za Jej przyczyną, w miłości ku Tobie utwierdzeni, żadnym pokusom od Ciebie oderwać się nie dozwolili. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Antyfony do św. Klary

I ANTYFONA

 

Witaj Matko Pokorna,*
Służebnico Ukrzyżowanego*
Klaro, przezacna Dziewico *
wierna uczennico Franciszka świętego*
Spraw , abyśmy Twoimi śladami *
kroczyły wiernie do niebieskiej chwały.

 

V: Módl się za nami św. Klaro!
R: Abyśmy się stali godnymi ...

 

Módlmy się:
Boże, Ty blaskiem cnót św.N.M. Klary, dodajesz świetności Kościołowi świętemu i nowym potomstwem go uweselasz, spraw, abyśmy idąc jej śladami zasłużyli sobie
na uczestnictwo w jasności wiecznej chwały.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

II ANTYFONA

 

Święta Klaro,*
niewiasto błogosławieństw*
prawdziwie uboga w duchu*
naucz nas ewangelicznej postawy
wobec dóbr tego świata*
i ufnego zawierzenia Opatrzności Boga*
Stwórcy i najlepszego Ojca.

 

V: O, Klaro wierna, św. Matko nasza.
R: Wejrzyj na córki Twoje pomocy proszące.

 

Módlmy się:
Miłosierny Boże, Ty doprowadziłeś św. Klarę do umiłowania ubóstwa, spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy żyjąc w ubóstwie ducha zgodnie z nauką Chrystusa, doszli do oglądania Ciebie w Królestwie niebieskim. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

III ANTYFONA

 

Święta nasza Matko Klaro*
dziewico zapatrzona w Boskiego Oblubieńca* ucz nas, jak mamy przemieniać się w obraz Jego Bóstwa*
Pomóż i nam zakosztować tej tajemnej słodyczy* którą jest On sam.

 

V: Zwróć nasze serca do Jezusa Chrystusa
R: Umiłowanego Zbawcy i Odkupiciela naszego

 

Módlmy się:
Boże, Ty sprawiłeś, że św. Klara wśród niezliczonych dziewic zajaśniała niezwykłym blaskiem cnót; daj, abyśmy przez jej zasługi i wstawiennictwo naśladowali świetlany przykład jej życia i dostąpili radosnego oglądania Twego Oblicza w Królestwie niebieskim. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

IV ANTYFONA

 

Święta nasza Matko Klaro*
Twoje życie ukryte, ubogie i pokorne* opromieniło Kościół wielkim blaskiem*
Pomóż, abyśmy i my *
przynosiły obfite owoce świętości.

 

V: O najmilsza Matko Klaro, usłysz modlitwy nasze.
R: Okaż nam swoją miłość

 

Módlmy się:
Boże, Dawco pokoju i Źródło miłości, Ty obda¬rzyłeś świętą Klarę, Twą oblubienicę, przedziwną miłością Ciebie i bliźniego;
spraw, prosimy, abyś¬my za jej przyczyną trwali w Twojej miłości i dla Ciebie miłowali wszystkich ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

ANTYFONA NA ADWENT

 

Święta nasza Matko Klaro*
Oblubienico zasłuchana i Mistrzyni kontemplacji*
wspomagaj nas w drodze do nieba*
naucz nas słuchać Chrystusa *
naszego Oblubieńca *
i jak Ty, oczyma serca, kontemplować *
ubóstwo położonego w żłobie i owiniętego w pieluszki.

 

V: O przedziwna pokoro, o zdumiewające ubóstwo!
R: Syn Najwyższego zstąpił w łono Maryi.

 

Módlmy się:
Boże, któryś świętej Klarze zasłuchanej w Twoje Słowo dozwolił radować się oglądaniem Dzieciątka Jezus, daj i nam z wiarą i miłością oczekiwać na Twoje przyjście.
Przez Chrystusa...

 

ANTYFONA NA WIELKI POST

 

Święta nasza Matko Klaro*
naucz nas przyjmować każde cierpienie z miłością *
abyśmy jak Ty, chlubiły się w krzyżu Pana naszego, Jezusa Chrystusa*

 

V: Prowadź nas do naśladowania
R: Chrystusa ubogiego i ukrzyżowanego.

 

Módlmy się:
Boże, któryś pociągnął świętą Klarę do umiłowania Chrystusa Ukrzyżowanego, daj nam kroczącym drogą pokuty, przez umiłowanie Ciebie i bliźniego dojść do oglądania Twego Oblicza w chwale zmartwychwstania.
Który żyjesz i królujesz ....